Bruttomarginal

Vad är bruttomarginal?

tl;dr

Bruttomarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av intäkterna som blir kvar efter att direkta kostnader för sålda varor eller tjänster dragits av. Det används för att bedöma lönsamheten på försäljningen innan övriga omkostnader beaktas.

Annons

Bruttomarginal - i stora drag

  • Bruttomarginal = (Intäkter - Kostnader för sålda varor/tjänster) / Intäkter
  • Visar hur mycket av varje intäktskrona som täcker mer än direkta kostnader
  • Högre bruttomarginal indikerar högre täckningsgrad för övriga kostnader
  • Används för att jämföra lönsamhet mellan företag och branscher
  • Ger en indikation på prissättningsstrategier och kostnadseffektivitet

Formel för bruttomarginal

Bruttomarginal är ett viktigt KPI (nyckeltal) som visar hur mycket ett företag har kvar över till andra kostnader än de som är direkt relaterade till försäljningen.

Formeln för att få fram bruttomarginalen

( Intäkter - Kostnad för sålda varor ) / Intäkter

Formeln kan även skrivas på följande sätt

Rörelseresultat / Intäkter

Detta eftersom att rörelseresultatet är detsamma som intäkter minus kostnader.

Hur tolka bruttomarginal?

Vad visar då bruttomarginalen? Nyckeltalet kan används för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa genom att avslöja hur stor andel av pengarna som blivit över från intäkterna efter redovisning av kostnaderna för sålda varor. Bruttovinstmarginalen fungerar som källa för att betala extra kostnader och framtida besparingar.

Mer om bruttomarginal

Bruttomarginal fokuserar enbart på intäkter och direkta kostnader kopplade till de sålda varorna eller tjänsterna. Övriga omkostnader som administration, försäljning och marknadsföring exkluderas. En högre bruttomarginal ger större täckningsgrad för dessa omkostnader och därmed bättre förutsättningar för lönsamhet.

Bruttomarginalen används ofta för att jämföra lönsamheten på försäljningen mellan olika produkter, divisioner eller företag inom samma bransch. Den ger en indikation på prissättningsstrategier och kostnadseffektivitet i produktionen/leveransen.

Annons

Andra uttryck för Bruttomarginal?

Bruttomarginal kan även benämnas bruttovinstmarginal

Vad är det engelska uttrycket för Bruttomarginal?

Gross Margin