Täckningsgrad

Vad är en täckningsgrad?

tl;dr

Täckningsgrad är ett nyckeltal som visar hur stor del av de fasta kostnaderna som täcks av täckningsbidraget från verksamheten. Det används för att bedöma hur säkert ett företag kan täcka sina fasta kostnader.

Annons

Täckningsgrad - i stora drag

  • Täckningsgrad = Totalt täckningsbidrag / Totala fasta kostnader
  • Visar hur väl täckningsbidraget täcker de fasta kostnaderna
  • Högre täckningsgrad ger större säkerhetsmarginal för fasta kostnader
  • Används för att analysera lönsamhetsrisk och break-even-nivåer
  • Viktig för beslut om prissättning, produktmix och kostnadsstruktur

Mer om täckningsgrad

Täckningsgrad avser täckningsbidrag i procent av försäljningspriset.

Vad visar täckningsgraden?
Täckningsgrad är ett mått som används för att se hur stor andel av intäkterna som ger täckningsbidrag. Täckningsbidraget är, något förenklat, varans försäljningspris minus varans särkostnader dvs vinsten för varan utan att ta med de fasta kostnaderna dvs det som blir över av försäljningen som skall hjälpa till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsgrad = Täckningsbidrag / Särintäkter

Se även täckningsbidrag.

Täckningsgraden sätter det totala täckningsbidraget från alla produkter/tjänster i relation till de totala fasta kostnaderna. En täckningsgrad över 100% innebär att täckningsbidraget mer än väl täcker de fasta kostnaderna, vilket ger en säkerhetsmarginal för lönsamhet.

Företag eftersträvar en hög täckningsgrad för att minska risken att de fasta kostnaderna inte täcks vid lägre försäljningsvolymer. Låg täckningsgrad indikerar sårbarhet för lönsamhetsrisker. Nyckeltalet används för prissättningsbeslut, optimering av produktmix och analys av break-even-nivåer.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Täckningsgrad?

Coverage Ratio