Rörelseresultat

Vad är rörelseresultat?

Den formella formeln för att beräkna nyckeltalet rörelseresultat

Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader = rörelseresultat

I rörelseresultatet ingår ej finansiella poster, ej heller extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter.

Rörelseresultat som beräknas före avskrivningar kallas bruttovinst.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Rörelseresultat?

Net Operating Income