Bruttovinst

Vad är bruttovinst?

tl;dr

Bruttovinst, eller bruttoresultat, är ett företags intäkter minus kostnaden för sålda varor.

Det visar lönsamheten i kärnverksamheten och används för att bedöma ett företags effektivitet och prissättning.

Annons

Bruttovinst - i stora drag

  • Bruttovinst = Intäkter - Kostnaden för sålda varor
  • Visar lönsamheten i kärnverksamheten
  • Används för att bedöma effektivitet och prissättning
  • Påverkas av försäljningsvolym, prissättning och produktionskostnader
  • Täcker inte alla företagets kostnader

Formel för bruttovinst

Formlen för bruttovinst är mycket enkel. Det är intäkterna minus de kostnader man haft för att skapa de intäkterna.

  • Intäkter - Kostnader för sålda varor
  • = Bruttovinst

Vad mäter bruttovinsten

Det beräknas genom att ta företagets intäkter från försäljning och dra bort kostnaden för de varor eller tjänster som sålts (t.ex. materialkostnader, direkta arbetskostnader).

Bruttovinstmarginalen (bruttovinst / intäkter) visar hur många procent av intäkterna som blir kvar efter att de direkta kostnaderna är betalda. En hög bruttovinstmarginal tyder på att företaget har en effektiv produktion och kan ta bra betalt för sina produkter.

Bruttovinsten täcker dock inte företagets alla kostnader, som löner, hyror och marknadsföring. För att få en komplett bild av lönsamheten behöver man även se till resultat längre ner i resultaträkningen, som rörelseresultat och nettoresultat.

Bruttovinsten är ändå ett viktigt mått, särskilt för att jämföra lönsamheten mellan olika produkter eller affärsområden inom samma företag. Det används också av investerare för att bedöma ett företags effektivitet och konkurrenskraft inom sin bransch.

Skillnad mellan bruttovinst och EBITDA

Bruttovinst och EBITDA är inte samma sak, även om båda är mått på ett företags lönsamhet och det är lätt att tro att rörelseresultatet innan avskrivningar, skatt och räntebetalningar (som är EBITDA) är detsamma som bruttovinsten, men skillnaden ligger i att bruttovinsten bara tar hänsyn till direkta kostnader för de varor som producerats och sålts.

Bruttovinst fokuserar på lönsamheten i kärnverksamheten och tar bara hänsyn till direkta kostnader för produktion och försäljning.

EBITDA är ett mer omfattande mått som visar resultatet från hela verksamheten, inklusive indirekta kostnader som löner och hyror, men före finansiella poster och skatt. Genom att exkludera av- och nedskrivningar ger EBITDA en bild av verksamhetens kassaflöde, eftersom dessa kostnader inte är kontanta utbetalningar.

Bruttovinst används för att bedöma effektiviteten i produktion och prissättning medan EBITDA används för att jämföra lönsamheten mellan företag med olika stor andel anläggningstillgångar (och därmed avskrivningar) eller skuldsättning (och därmed räntekostnader).

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Bruttovinst?

Gross Profit

Externa källor till Bruttovinst

  1. Nationalencyklopedin: Bruttovinst