Nettoresultat

Vad betyder nettoresultat?

tl;dr

Det finns bokföringsmässigt tre nivåer av vinst, där nettoresultat (eller nettovinst) utgör den sista nivån dvs företagets vinst efter avsättningar till periodiseringsfond samt skatt. Nettoresultatet är det som kan användas till utdelning. Se formel för uträkning nedan.

Annons

Nettoresultat - i stora drag

  • Nettoresultat (eller Nettovinst som det också kallas) återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt
  • Nettoresultatet är det som står längst ner i resultaträkningen, när alla avdrag från rörelseresultatet är gjorda

Hur räknar man ut nettoresultatet för ett företag?

Se de tre vinststegen i resultaträkningen nedan. Nettoresultatet är det som återfinns längst ner.

Uträkning, Nettoresultat

  • Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader
  • = Rörelseresultat, även kallat EBIT
  • Rörelseresultat + Ränteintäkter - Räntekostnader
  • = Resultat efter finansnetto
  • Resultat efter finansnetto - Skatt
  • = Nettoresultat

Nettoresultat återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt.

Justerat nettoresultat har följande formel (nästan samma som ovan, uttryckt i andra ordalag, men där avskrivningar tagits bort)

Justerad nettovinst = bruttovinst - avskrivningar - kostnadsräntor + intäktsräntor - beräknad skatt
Annons

Andra uttryck för Nettoresultat?

Nettoresultat kan även benämnas nettovinst, vinst efter skatt