Rörelsemarginal

Vad betyder Rörelsemarginal

tl;dr

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av ett företags intäkter som blir kvar efter att rörelsekostnader dragits av.

Annons

Rörelsemarginal - i stora drag

  • Definieras som rörelseresultat dividerat med omsättning
  • Visar lönsamheten i kärnverksamheten före finansiella poster
  • Används för att jämföra lönsamhet mellan företag och över tid
  • Högt värde indikerar god kostnadskontroll och prissättningsmöjligheter
  • Viktigt KPI för att bedöma ett företags operativa effektivitet

Mer om rörelsemarginal

Formeln för beräkning av ett företags rörelsemarginal är

rörelseresultat / rörelsens intäkter = rörelsemarginal

Som synes exkluderar detta nyckeltal finansiella poster som räntor och skatter, vilket gör det användbart för att jämföra den underliggande operativa lönsamheten mellan olika företag och branscher. En hög och stabil rörelsemarginal tyder på god kostnadskontroll, prissättningsmöjligheter och konkurrenskraft.

Man kan tänka på det såhär: En hög rörelsemarginal kan tyda på en god ställning på marknaden dvs man hanterar situationen bättre än sina konkurrenter som behöver lägga ner mer pengar per intjänad krona för att uppnå samma resultat.

Rörelsemarginalen är därför ett centralt KPI som används flitigt av företagsledningar, investerare och analytiker för att bedöma ett företags förmåga att generera vinst från sin kärnverksamhet. Utvecklingen över tid analyseras noggrant för att upptäcka trender och utmana eventuella ineffektiviteter.

Annons