Alpha

Vad menas med Alpha?

tl;dr

Med Alpha (α) avses en investerings överavkastning i relation till (oftast) ett vedertaget index t ex OMXS30 för den svenska marknaden. Ex: Om din porfölj har alpha på 5% medan OMXS30 har gått 3% på samma period avkastar din porfölj 8% och slår index med fem procentenheter. Observera att den inte slår index med 5%.

Annons

Alpha - i stora drag

  • I sin enklaste form besvarar Alpha frågan: hur går en portfölj i förhållande till index? eller med hur många procentenheter slår din investering index?
  • Alpha är ett förhållandevis enkelt KPI som ofta används i samklang med andra KPI'er för att avgöra avkastning på en investering (portfölj)
  • Alpha betraktas som ett mått på portföljens aktiva avkastning då den de facto subtraherar avkastningen från en passiv investering t ex i en indexfond
  • Det är inte ovanligt att alpha, tillsammans med andra nyckeltal, används som bedömning av hur väl en portföljförvaltare sköter sitt arbete

Alpha som finansiellt mått

Alpha, ofta förkortat med symbolen α, är en portföljs avkastning till följd av aktiva val och inte beroende av hur marknaden har gått i stort. Det är inte helt svårt att avkasta i klass med index. Att konsekvent överavkasta med bibehållen acceptabel riskprofil är dock svårare och det är denna förmåga som alpha är ett mått på.

I finansiell teori är det inte accepterat att alpha kan existera under perfekta marknadsförhållanden och utgör därför den överavkastning portföljförvaltaren lyckats åstadkomma genom att höja riskprofilen på sin portfölj.

Annons

Andra uttryck för Alpha?

Alpha kan även benämnas Alfa, Seeking Alpha, vad innebär alpha, förklaring till alphamåttet , vad betyder alpha

Vad är det engelska uttrycket för Alpha?

Alpha kallas även så på engelska och har samma betydelse så som uttrycket används i den svenskspråkiga finansiella diskursen.