Täckningsbidrag

Vad betyder täckningsbidrag

tl;dr

Täckningsbidrag är intäkterna minus de rörliga kostnaderna för en produkt eller tjänst. Det visar hur mycket varje såld enhet bidrar till att täcka de fasta kostnaderna och generera vinst.

Annons

Täckningsbidrag - i stora drag

  • Täckningsbidrag = Intäkter - Rörliga kostnader
  • Visar hur mycket varje såld enhet täcker av de fasta kostnaderna
  • Högre täckningsbidrag per enhet är bättre för lönsamheten
  • Används för prissättning, produktmix- och lönsamhetsanalyser
  • Viktigt för beslut om vilka produkter/tjänster som ska prioriteras

Mer om täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som enkelt sagt visar hur mycket av en produkt eller tjänsts pris bidrar med till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsbidrag = Särintäkt - Särkostnad

Med särintäkt avses de pengar ett företag får in per såld vara av visst slag, och särkostnad avser de direkta kostnader som kan härledas till framställningen av produkten eller tjänsten i fråga.

Vad visar täckningsbidraget?
Täckningsbidraget visar hur mycket, dvs vilket bidrag, som produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst.

Täckningsbidraget delar upp kostnaderna i rörliga och fasta delar. De rörliga kostnaderna varierar med produktionsvolymen, medan de fasta är oförändrade oavsett volym. Genom att dra av de rörliga kostnaderna från intäkterna får man täckningsbidraget, dvs den del av intäkterna som täcker de fasta kostnaderna och bidrar till vinst.

Vad innebär ett högt täckningsbidrag?

Ett högt täckningsbidrag per enhet innebär att produkten/tjänsten är lönsam och bör prioriteras. Företag analyserar täckningsbidragen för att optimera prissättning, produktmix och produktion för maximal lönsamhet. Produkter med lågt täckningsbidrag bör fasas ut eller få högre priser om möjligt.

Annons