Substitut

Vad är ett substitut?

tl;dr

Ett substitut, i en ekonomisk kontext, är en ersättningsvara. Ju närmare perfekt substitut en vara är, desto närmare är även originalet att vara ett perfekt substitut.

Annons

Substitut - i stora drag

  • Ett substitut eller ersättningsprodukt är en produkt eller tjänst som lätt kan ersättas med en annan av konsumenterna.
  • I ekonomin är produkter ofta substitut om efterfrågan på en produkt ökar när priset på den andra stiger.
  • Substitutprodukter ger konsumenter val och alternativ samtidigt som de skapar konkurrens och lägre priser på marknaden.

Mer om substitut

I ekonomiska termer är substitut varor eller tjänster som kan användas för att tillfredsställa samma konsumentbehov. De är mer eller mindre utbytbara alternativ till varandra.

Om priset ökar på en vara tenderar konsumenter att i högre grad efterfråga dess substitut istället. Graden av utbytbarhet avgör därmed priselasticiteten - hur mycket efterfrågan påverkas av en prisförändring.

Produkter med nära substitut har generellt en högre priselasticitet. Producenter kan inte höja priserna för mycket utan att förlora marknadsandelar till substituten. Däremot kan unika produkter utan nära substitut prissättas högre.

Substitut är därmed en central faktor för konkurrensen på en marknad. Företag analyserar substitutens hot vid prissättning och positionering av sina erbjudanden. Substitutionsgraden påverkar också lönsamhet och marginaler för branschen som helhet.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Substitut?

Substitute