Kapacitetsutnyttjande

Vad betyder kapacitetsutnyttjande

Kapacitetsutnyttjande är ett mätetal som visar hur stor del av företagets eller branschens samlade tillgångar som används vid en given tidpunkt, i termer av kapital, arbetskraft och anläggningar.

Högkonjunktur betyder i allmänhet högt kapacitetsutnyttjande i hela ekonomin.

Nya innovationer bidrar ofta till att öka kapacitetsutnyttjandet; tänk Uber på taximarknaden.

Annons