Diskonterat kassaflöde (DCF)

Vad är diskonterat kassaflöde (DCF)?

tl;dr

DCF eller Diskonterat Kassaflöde är en metod för att t ex bedöma nuvärdet på ett företag genom att sätta ett värde på förväntade framtida kassaflöden. Ej helt oomtvistat.

Annons

Diskonterat kassaflöde (DCF) - i stora drag

  • Diskonterat kassaflöde (DCF) hjälper till att bestämma värdet på en investering baserat på dess framtida kassaflöden.
  • Nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden uppnås genom att använda en diskonteringsränta för att beräkna det diskonterade kassaflödet (DCF).
  • Om det diskonterade kassaflödet (DCF) överstiger den aktuella kostnaden för investeringen kan möjligheten leda till positiv avkastning.
  • Företagen använder vanligtvis den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden för diskonteringsräntan, eftersom den tar hänsyn till den avkastning som förväntas av aktieägarna.
  • DCF har begränsningar, främst att de bygger på uppskattningar av framtida kassaflöden, vilket kan visa sig vara felaktiga.

DCF-Metoden förklarad

Nuvärde (eller diskonterade värdet) är det nuvarande värdet av en framtida summa pengar eller ström av kassaflöden map på en viss avkastning. Används frekvent som aktievärderingsformel av de flesta stora fondkommissionärerna ännu idag (2024).

Framtida kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta, och ju högre diskonteringsränta, desto lägre är nuvärdet.

Det riktigt svåra med nuvärdesberäkning är fastställandet av lämplig diskonteringsränta. Just därför är det inte helt omöjligt att man genom att använda samma typ av formel för beräkning av ett företagsnuvärde ändå hamnar rätt långt från varandra i estimat.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Diskonterat kassaflöde (DCF)?

Discounted Cash Flow (DCF)