Net Present Value (NPV)

Vad är Net Present Value (Nettonuvärde), även kallat NPV?

tl;dr

Nettonuvärde (NPV) används för att bestämma dagens värde på en framtida betalningsström. NPV är skillnaden mellan det nuvarande värdet av kontantinflöden och det nuvarande värdet av kontantutflöden över given tid.

Annons

Net Present Value (NPV) - i stora drag

  • I enkla termer kan sägas att NPV sätter ett tidsvärde på pengar
  • Nuvärdesmetoden används i finansiella beräkningar/budgetförfaranden för att bedöma lönsamheten i kommande investeringar
  • NPV är grundstenen i den kanske mest använda aktievärderingsmetoden, diskonterade kassaflöden, DCF
  • Det svåraste momentet med NPV är att sätta rätt diskonteringsränta för att bestämma hur snabbt avtagande värdet är på "framtida pengar"
  • Det vanligaste sättet att få fram diskonteringsräntan är att jämföra förväntad avkastning för andra investeringsalternativ med samma eller liknande risknivå.

Nuvärdesmetoden (NPV) och Kassaflödesmetoden (DCF)

En vanlig fråga är vad skillnaden är mellan NPV och DCF. Svaret är att NPV ingår som huvudmoment i diskonterad kassaflödesanalys (DCF) där DCF svarar på frågan hur lång tid det tar innan man får tillbaka pengarna vid given investeringsnivå medan NPV jämför värdet på investeringsbeloppet idag med dess värde i framtiden.

DCF hjälper till att analysera en investering och bestämma dess värde - och hur värdefullt det skulle vara - i framtiden.

Annons

Andra uttryck för Net Present Value (NPV)?

Net Present Value (NPV) kan även benämnas nettonuvärde, npv

Vad är det engelska uttrycket för Net Present Value (NPV)?

Net Present Value (NPV)