Avkastning på eget kapital (ROE)

Vad är avkastning på eget kapital (ROE)?

tl;dr

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett nyckeltal som visar hur lönsamt ett företag är i förhållande till ägarnas investerade kapital. Det är ett mycket viktigt KPI för att bedöma lönsamhet och kapitaleffektivitet.

Annons

Avkastning på eget kapital (ROE) - i stora drag

  • Definieras som årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital
  • Visar avkastningen på ägarnas investerade pengar i bolaget
  • Används för att jämföra lönsamhet mellan företag och över tid
  • Högt värde indikerar effektiv användning av ägarkapitalet
  • Centralt KPI för att analysera ett företags förmåga att skapa värde

Mer om ROE

ROE beräknas genom att ta årets redovisade resultat (vinst) och dividera med det genomsnittliga egna kapitalet under perioden. Det egna kapitalet utgörs av aktiekapital, reserver och balanserade vinstmedel.

Detta nyckeltal visar den procentuella avkastningen som aktieägarna får på det kapital de investerat i bolaget. En hög ROE innebär att företaget är skickligt på att generera vinster i förhållande till ägarnas insats.

ROE är därför ett mycket viktigt KPI för investerare när de ska bedöma ett företags lönsamhet och kapitaleffektivitet. Ett bolag med högt ROE skapar mer värde för aktieägarna. Utvecklingen över tid studeras noggrant för att identifiera trender och utmana eventuella ineffektiviteter i kapitalanvändningen.

Detta nyckeltal används flitigt vid värdering av företag samt för att jämföra olika investeringsalternativ. En hög och stabil ROE är en stark indikator på ett välskött och lönsamt företag.

ROE räknas som ett av många lönsamhetsmått och används i kombination med bl a rörelsemarginalsberäkningar.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Avkastning på eget kapital (ROE)?

Return on Equity (ROE)