Nettovinst

Vad är nettovinst?

tl;dr

Det finns bokföringsmässigt tre nivåer av vinst, där nettovinst utgör den sista nivån dvs företagets vinst efter avsättningar till periodiseringsfond samt skatt. Nettovinsten återfinns längst ner i resultaträkningen.

Annons

Nettovinst - i stora drag

  • Nettovinst återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt
  • Nettovinst är det som står längst ner i resultaträkningen, när alla avdrag från rörelseresultatet är gjorda
  • Nettovinst är det som kan användas till utdelning eller bara ligga kvar i företagets kassa till kommande investeringar eller sämre tider

Hur räknar man ut nettoresultatet för ett företag?

Se de tre vinststegen i resultaträkningen nedan. Nettovinst är det som återfinns längst ner.

Uträkning, Nettovinst

  • Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader
  • = Rörelseresultat, även kallat EBIT
  • Rörelseresultat + Ränteintäkter - Räntekostnader
  • = Resultat efter finansnetto
  • Resultat efter finansnetto - Skatt
  • = Nettovinst

Nettovinst återfinns i resultaträkningen som redovisat årsresultat efter skatt.

Justerad nettovinst har följande formel (samma som ovan, uttryckt i andra ordalag)

Justerad nettovinst = bruttovinst - avskrivningar - kostnadsräntor + intäktsräntor - beräknad skatt
Annons

Andra uttryck för Nettovinst?

Nettovinst kan även benämnas nettoresultat

Vad är det engelska uttrycket för Nettovinst?

Net Proceeds