Arbitrage

Vad är arbitrage?

tl;dr

Enkelt uttryckt: säker vinst på affär som nyttjar prisskillnader på samma vara men på olika marknader. Se mer utförlig förklaring nedan.

Annons

Med arbitrage avses idag oftast valutahandel som nyttjar kursskillnader på olika marknader eller vid olika tidpunkter. Medför på så sätt riskfri vinst. Det finns möjlighet till riskfri vinst (arbitrage) om man utnyttjar prisskillnader mellan två identiska varor genom att köpa varan för ett visst pris och sälja samma identiska vara, vid en annan tidpunkt eller plats, till ett högre pris.

Inom effektiva marknader så finns det ingen möjlighet (teoretiskt) att göra riskfria vinster. På en effektiv marknad har alla aktörer samma information vilket omöjliggör arbitragevinster.

Räntearbitrage innebär att man flyttar kortsiktiga tillgodohavanden från en marknad till en annan om skillnaden mellan räntesatserna i de båda marknaderna är större än kostnaden för att låsa in valutakursen.

Arbitrage behöver inte ha att göra med valutahandel utan förekommer med t ex växlar, swappar, obligationer etc.

I äldre svenska är arbitrage eller valutaarbitrage likställigt med bankers handel med valuta.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Arbitrage?

Arbitrage